China Cat Care, Zhengzhou, China, August 3-4, 2017

     Saturday          Sunday     
 Elaine Hawksworth-Weitz SP Elaine Hawksworth-Weitz AB
 Kim Tomlin       AB Kim Tomlin       AB
 Belinda Penglis     AB Belinda Penglis     SP

KITTENS                 EHW KT BPEHW KT BP
Zhangliang              OS  1S 2 4 1 1 2S
Xiao Tao Qi             SX  2S 4 2 4 5 1S
Frik                 MC  1L 3 1 3 3 1L
#1B                 MC  4L 1    2 3L
Mian Mian              RD  2L   5 5  2L
Chirpydoll Dabao           RD  5L 5    4 4L
Hua Juan               AC  3S   3    3S
Oscar                MC  3L    2  5L
Niu Niu               BS  5S       5S
Xia Xia               MK         4S
Xi Rui                AC  4S        
       Allbreed/Longhair Count    6 15 15 15 15 6
           Shorthair Count    9       9

CATS                   EHW KT BPEHW KT BP
Hua Mu Lan              OS  2S 4 4 2 1 3S
Jing Zhang              MC  1L 5   3 4 2L
Pi Pi                SX  1S   6 1  1S
Da Bao                MKL 3L   1 5  1L
Phoenix               SO  5L 3    2 5L
Yinglun Jiaojiao           BS    2   4 5  
Lildarlynns Maknwaves of Chirpydoll MNL   1    3 3L
Hello                ES  5S   3    4S
Jing Ling              SX     2    2S
Tai Zi Ye              RD  4L       4L
Ba Dao                MC     5     
Lu Yi                BS  3S        
Zhuang Zhuang            PS  2L        
Mao Shuai              AS  4S        
A Ge                 CR         5S
       Allbreed/Longhair Count    9 20 21 17 17 7
           Shorthair Count   12       10

ALTERS                  EHW KT BPEHW KT BP
Nuan Nuan              AS  1S 1 1 1 1 1S
       Allbreed/Longhair Count     1 1 1 1  
           Shorthair Count    1       1
--
This report was prepared by Ryk Sadie (ryksadie@yahoo.com).